Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 29

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1181/QĐ-UBND UBND tỉnh Báo cáo LĐTBXH V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang 24/05/2019
80/KH-UBND UBND tỉnh Báo cáo LĐTBXH Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/05/2019
389/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH V/v tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng. 27/02/2019
388/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH V/v phát động phong trào thi đua công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 27/02/2019
366-KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH V/v thực hiện công tác phòng chống tai nạn năm 2019 21/02/2019
13/2018/TT-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH Báo cáo LĐTBXH V/v ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 06/09/2018
75/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH Kế hoạch thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động năm 2018 12/01/2018