Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 59

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
182/KH-UBND UBND tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện Kế hoạch số 93-KH-TU ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/12/2017
2683/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định LĐTBXH Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 08/12/2017
532/UBND-KTCN UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU 07/05/2019
31/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác QUy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo. 10/04/2019
366-KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH V/v thực hiện công tác phòng chống tai nạn năm 2019 21/02/2019
389/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH V/v tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng. 27/02/2019
388/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Kế hoạch LĐTBXH V/v phát động phong trào thi đua công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 27/02/2019