Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 61

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
13/2018/TT-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH Báo cáo LĐTBXH V/v ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 06/09/2018
80/KH-UBND UBND tỉnh Báo cáo LĐTBXH Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/05/2019
1181/QĐ-UBND UBND tỉnh Báo cáo LĐTBXH V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang 24/05/2019
2083/HDLN-SLĐTBXH-STC-NHCSXH Sở LĐTBXH Báo cáo LĐTBXH Về thực hiện chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/10/2019
24/KH-LĐTBXH Sở LĐTBXH Báo cáo LĐTBXH Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp theo Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm 2020 06/03/2020
820/LĐTBXH-LĐVLGDNN Sở LĐTBXH Báo cáo LĐTBXH V/v tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các biện pháp đảm bảo cho học sinh, sinh viên GDNN đi học trở lại từ ngày 27/4/2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/04/2020
15/2020/QĐ-TTg Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Quy định việc thực hiện chính sách hỗ trơ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 24/04/2020