Kiên Giang, tập huấn kỹ năng phòng, chống tệ nạn mại dâm; phòng, chống mua bán người và phòng, ngừa lây nhiễm HIV/AIDS năm 2019
(13:36 | 09/05/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện Đế án phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020 theo Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 30/12/2017 của Thủ Tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày 17 tháng 4 năm 2019 vừa qua. Tại Hội trường Bưu điện tỉnh Kiên Giang. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phố hợp với Sở Y tế và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kiên Giang tổ chức tập huấn  kỹ năng phòng, chống tệ nạn mại dâm; mua bán người và phòng, ngừa lây nhiễm HIV/AIDS năm 2019 cho 82 đại biểu là Cán bộ Lao động -TB&XH; Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tại 46 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

                

                       Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB &XH phát biểu khai mac lớp tập huấn

             Các đại biểu tiếp thu Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020; Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động -TB&XH hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 30/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Kế hoạch số 72/-KH-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và những kỹ năng về phòng, chống tệ nạn mại dâm; phòng, chống mua bán người và phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS.

             

         Qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp phụ nữ xã, phường, thị trấn nắm vững kỹ năng, phương pháp trong công tác tuyên truyền tác hại về phòng, chống tệ nạn mại dâm; phòng, chống mua bán người và phòng, ngừa lây nhiễm HIV/AIDS. Kịp thời cập nhật các văn bản của Chính phủ, Liên bộ, UBND tỉnh trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS và tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm./.(Văn Ảnh, Việt An - Phòng phòng, chống TNXH Kiên Giang)