Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Đảng uỷ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết công tác Đảng 2018 và triển khai nghị quyết công tác năm 2019

(13:39 | 10/01/2019)

Sáng ngày 07/1/2019, Đảng uỷ Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai Nghị quyết năm 2019. Hội nghị do đồng chí Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Lao động -TB&XH chủ trỉ cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành đảng ủy và toàn thể đảng viên trong toán đảng bộ.

         Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Phó Bí Thư Đảng ủy báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2018. Trong năm, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành như sau: Chủ động tham mưu Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Lao động TB&XH thực hiện chức năng quán lý Nhà nước về Lao động, Việc làm, Giáo dục nghề nghiệp, Người có công và Xã hội, lãnh đạo cụ thể hóa các Nghị quyết, Quyết định, chương trình, kế hoạch của cấp trên liên quan đến lĩnh vực của Ngành, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND, ngày 24/7/2018 về Chương trình giải quyết việc làm giai đoạn 2018-2020; triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch theo đúng tiến độ vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao như giải quyết việc làm đạt 110,07% (tăng 0,77% so với năm 2017); đào tạo nghề đạt 105,22% (tăng 3,22% so với năm 2017), giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,20% xuống còn 4,14% giảm 2,06% (so năm 2017), lãnh đạo tổ chức thành công các sự kiện truyền thông của Ngành với quy mô cấp TW và cấp tỉnh nhân hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm.

          Đảng ủy xác định việc thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là về chính trị, tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo, triển khai và cụ thể hóa kịp thời, nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của cấp trên; Tổ chức cho 100% đảng viên và quần chúng tiếp thu Nghị quyết, phát triển đảng 11/7 đạt 157% KH năm (37/20 đạt 185% cả nhiệm kỳ); giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú theo Qui định số 76 QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị. Kết quả lấy ý kiến nơi đảng viên cư trú có 100% đảng viên đánh giá thực hiện tốt.

Lãnh đạo công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm thực hiện đúng quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng kiểm điểm đối với tập thể Ban chấp hành, cá nhân các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở với tinh thần trách nhiệm, đóng  góp xây dựng thẳng thắn, chân tình, đạt yêu cầu theo kế hoạch.

Kết quả kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2018: Có 08/14 tập thể Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, (trong đó 03 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu để nghị Đảng ủy cấp trên khen thưởng);19 đồng chí được đề nghị Đảng ủy Sở Lao động TB&XH tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018;

        

(Các cá nhân có thành tích xuất sắc)

        Tiếp tục triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng Đảng và tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn số 1825-CV/BTCTW, ngày 18-11-2016 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề và hướng dẫn của Đảng ủy, lưu ý các chuyên đề sinh hoạt phải cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ, chính quyền.

 


(Đ/c Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH phát biểu chỉ đạo và kết thúc hội nghị)

         Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Lao động - TB&XH khẳng định: năm 2018, Đảng ủy sở, các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực được tăng cường. Đoàn kết nội bộ được đề cao và giữ vững; các đoàn thể hoạt động sôi nổi, bám sát nhiệm vụ của sở, ngành.   Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, lấy công tác chính trị, tư tưởng làm nòng cốt. Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên. 

          Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đã đề ra. Kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng; chủ động có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý đảng viên và tổ chức đảng vi phạm.Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trong toàn Đảng ủy sở triển khai việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp với Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai và cụ thể hoá thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 10/7/2018 thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh năm 2019 - “Năm dân vận chính quyền”. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Thống nhất chỉ đạo và nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại các đơn vị thuộc Sở. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt./. (Bích Tiên-VPS)