Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

Cơ cấu tổ chức

(10:50 | 01/01/2018)

1. Lãnh đạo Sở:

           Giám đốc: Ông Đặng Hồng Sơn

Điện thoại cơ quan: (0297) 3547799

Điện thoại di động: 0913.643770

Email: dhson.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hoàng Minh

Điện thoại cơ quan: (0297) 3861842

Điện thoại di động: 0918.123489

Email: nhminh.sld@kiengiang.gov.vn

            Phó Giám đốc: Ông Trần Quốc Tuấn

Số điện thoại cơ quan: (0297) 3868903

Số điện thoại di động: 0918.244063

Email: nhminh.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Bà Lý Anh Thư

Số điện thoại cơ quan:

Số điện thoại di động: 0919.113114

Email: lathu.sld@kiengiang.gov.vn

2. Văn Phòng Sở: (vp.sld@kiengiang.gov.vn)

            Phó Chánh Văn phòng - Phụ trách văn phòng: Ông Võ Văn Mỏng

Điện thoại cơ quan: (0297) 3862043

Điện thoại di động: 0919.131889

Email: vvmong.sld@kiengiang.gov.vn 

           Phó Chánh Văn phòng

           Bà  Nguyễn Thị Bé

Điện thoại cơ quan: (0297) 3862043

Điện thoại di động: 0946.636079

Email: ntbe.sld@kiengiang.gov.vn

           Phó Chánh Văn phòng

           Ông Trần Nguyên Hưng

Điện thoại cơ quan: (0297) 3862043

Điện thoại di động: 0888.588633

Email: tnhung.sld@kiengiang.gov.vn

3. Thanh tra Sở: (thanhtra.sld@kiengiang.gov.vn)

            Chánh Thanh tra: Ông Phan Quốc Trung

Điện thoại cơ quan: (0297) 3861141

Điện thoại di động: 0907.189116

Email: pqtrung.sld@kiengiang.gov.vn   

           Phó Chánh thanh tra: Ông Hoàng Quang Thái

Điện thoại cơ quan: (0297) 3923324

Điện thoại di động: 0918.444995

Email: hqthai.sld@kiengiang.gov.vn    

4. Phòng Kế hoạch – Tài chính: (khtc.sld@kiengiang.gov.vn)

          Trưởng phòng: Ông Trần Thanh Hùng

Điện thoại cơ quan: (0297) 3923324

Điện thoại di động: 0918.627232

Email: tthung.sld@kiengiang.gov.vn

            Phó Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Kiều Thi

Điện thoại cơ quan: (0297) 3923324

Điện thoại di động: 0977.457374

Email: btkthi.sld@kiengiang.gov.vn

 

5. Phòng Người có công: (nguoicocong.sld@kiengiang.gov.vn)

            Trưởng phòng: 

Điện thoại cơ quan: (0297) 3867566

Điện thoại di động: 

Email: lathu.sld@kiengiang.gov.vn

            Phó Trưởng phòng: Ông Đỗ Văn Chính

Điện thoại cơ quan: (0297) 3867566

Điện thoại di động: 0918.634009

Email: dvchinh.sld@kiengiang.gov.vn 

6. Phòng Lao động việc làm và Giáo dục nghề nghiệp: (ldtlbhxh.sld@kiengiang.gov.vn)

           Trưởng phòng: Ông Võ Văn Hiền

Điện thoại cơ quan: (0297) 3868997

Điện thoại di động: 0919.209289

Email: vvhien.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Việt Bằng

Điện thoại cơ quan: (0297) 3868997

Điện thoại di động: 0982.921219

Email: nvbang.sld@kiengiang.gov.vn

         Phó Trưởng phòng: 

Điện thoại cơ quan: (0297) 3868997

Điện thoại di động: 

Email: sld@kiengiang.gov.vn 

7. Phòng Bảo trợ xã hội, trẻ em, Bình đẳng giới và tệ nạn xã hội:

Trưởng phòng: Bà Ngô Thị Thà

Điện thoại cơ quan: (0297)3861139

Điện thoại di động: 0918.378008

Email: nttha.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Lâm Văn Ảnh

Điện thoại cơ quan: (0297)3861139

Điện thoại di động: 0913.197603

Email: lvanh.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Kiều Diễm

Điện thoại cơ quan: (0297)3861139

Điện thoại di động: 0902.944119

Email: pkdiem.sld@kiengiang.gov.vn

 

 

BBT