Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc BGĐ sở từ 13-5-2019 đến 17-5-2019

(07:18 | 14/05/2019)

 UBND TỈNH KIÊN GIANG

SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TB-LĐTBXH

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc sở

(Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)

THỨ HAI, NGÀY 13/5/2019

Giám đốc

Đặng Hồng Sơn

Sáng

Dự hội nghị triển khai Luật quy hoạch.

Chiều

Họp Ban Giám đốc;

Họp Ban Thường vụ đảng ủy.

Phó Giám đốc

Nguyễn Hoàng Minh

Sáng

Dự hợp nghe báo cáo xây dựng đài tưởng niện Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Chiều

Họp Ban Giám đốc;

Họp Ban Thường vụ đảng ủy.

Phó Giám đốc

Trần Quốc Tuấn

Sáng

Dự khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao nâng lực cho cán bộ làm công tác Bảo trợ xã hội.

Chiều

Họp Ban Giám đốc;

THỨ BA, NGÀY 14/5/2019

Giám đốc

Đặng Hồng Sơn

Sáng

Họp báo tháng 4 và chương trình công tác tháng 5/2019;

Họp Ban Chấp hành Đảng ủy sở.

Chiều

Làm việc với Trường trung cấp nghề U Minh Thượng

Phó Giám đốc

Nguyễn Hoàng Minh

Sáng

Họp báo tháng 4 và chương trình công tác tháng 5/2019;

Họp Ban Chấp hành Đảng ủy sở.

Chiều

Xử lý công việc cơ quan.

Phó Giám đốc

Trần Quốc Tuấn

Sáng

Họp báo tháng 4 và chương trình công tác tháng 5/2019;

Họp Ban Chấp hành Đảng ủy sở.

 Chiều

Dự Hội nghị tập huấn nâng cao nâng lực cho cán bộ làm công tác Bảo trợ xã hội.

THỨ TƯ, NGÀY 15/5/2019

Giám đốc

Đặng Hồng Sơn

Sáng

Dự họp Ban tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh 2019 tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh.

Chiều

Làm việc với Ban Quản lý dự án tỉnh. (giao phòng KH-TC phối hợp Văn phòng làm thư mời)

Phó Giám đốc

Nguyễn Hoàng Minh

Sáng

Dự hội nghị tại Thành Phố Nha Trang.

Chiều

Phó Giám đốc

Trần Quốc Tuấn

Sáng

Xử lý công việc cơ quan.

Chiều

THỨ NĂM, NGÀY 16/5/2019

Giám đốc

Đặng Hồng Sơn

Sáng

Làm việc với Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Họp nghe báo cáo tiến độ tham mưu văn bản trình HĐND tỉnh (mời Phòng PCTNXH; Phòng VL-ATLĐ; Phòng BTXH; Văn phòng sở).

Chiều

Làm việc với Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng.

Phó Giám đốc

Nguyễn Hoàng Minh

Sáng

Dự hội nghị tại Thành Phố Nha Trang.

Chiều

Phó Giám đốc

Trần Quốc Tuấn

Sáng

Xử lý công việc cơ quan.

Chiều

THỨ SÁU, NGÀY 17/5/2019

Giám đốc

Đặng Hồng Sơn

Sáng

Làm việc với Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Chiều

Dự lễ ký kết hợp tác đào tạo (thời gian: 15 giờ)

 Phó Giám đốc

Nguyễn Hoàng Minh

Sáng

Dự hội nghị tại Thành Phố Nha Trang.

Chiều

Phó Giám đốc

Trần Quốc Tuấn

Sáng

Xử lý công việc cơ quan.

Chiều

 Nơi nhận:

  • Ban Giám đốc sở;
  • Các phòng chuyên môn thuộc sở;
  • Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở;
  • Phòng Lao động – TB&XH các huyện;
  • Trang TTĐT sở;   
  • Lưu VT.

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG