Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

CS Người có công

Xem với cỡ chữAA

KIÊN GIANG THỰC HIỆN TỐT CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ.

(13:44 | 21/05/2020)

Thực hiện Nghị Quyết 42/NQ-CP ngày 28/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân, đối tượng chính sách xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực các chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch COVID-19.

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân các chính sách của Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố rà soát, bổ sung các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách đối tượng và thân nhân người có công là trên 8.000 người và kinh phí trên 12 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh đã có 15/15 huyện, thành phố đã thực hiện cấp phát kinh phí hỗ trợ cho đối tượng và thân nhân người có công trên 7.300 người với kinh phí gần 11 tỷ đồng.

Đối tượng và thân nhân người có công trên địa bàn huyện An Biên nhận hỗ trợ kinh phí theo Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

          Việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ đối tượng và thân nhân người có công được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ một cách công khai, minh bạch, chính xác, đúng trình tự, thủ tục, triển khai nhanh, kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trong giai đoạn phòng chống dịch. (Phòng Người Có Công)