Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:00 | 02/05/2018)

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Quy chế có hai chương với 15 điều và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giao cho Sở Nội vụ chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Về nguyên tắc phối hợp phải được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng sở, ban, ngành, địa phương và những quy định của pháp luật có liên quan, nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và nêu cao trách nhiệm để công tác CCHC của tỉnh được thực hiện thường xuyên, đồng bộ và có hiệu quả.

Hình thức phối hợp là thông qua các cuộc họp; đóng góp ý kiến về các nội dung văn bản; hoạt động dưới hình thức các hội đồng, đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát; báo cáo, cung cấp thông tin, thống kê dữ liệu, số liệu có liên quan; tổ chức hội thi và các hình thức tuyên truyền về CCHC.

Về nội dung phối hợp: (1) Xây dựng các báo cáo, kế hoạch, đề án; nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh. Cho ý kiến về các dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh có nội dung liên quan đến CCHC trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định; (2) Hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch CCHC hàng năm và giai đoạn; cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh; các quy định và chỉ đạo của trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác CCHC; (3) Thẩm định các nội dung liên quan đến tự chấm điểm xác định chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, các đơn vị khác liên quan trên địa bàn tỉnh; đồng thời theo dõi, đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh theo nhiệm vụ được giao, phối hợp xây dựng báo cáo tự chấm điểm CCHC của tỉnh gửi Bộ Nội vụ theo quy định; (4) Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC; (5) Giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; (6) Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao./.

Thanh Bình

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 925_QD-UBND Quy chế phối hợp CCHC.pdf