Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Kiên Giang năm 2017

(13:33 | 19/04/2018)

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là bộ chỉ số đo lường và đánh giá tính hiệu quả về công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh ở Việt Nam. Chỉ số này được đánh giá dựa trên 6 Chỉ số nội dung gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công và Cung ứng dịch vụ công.

Chỉ số PAPI năm 2017, tỉnh đạt 35,71/60 điểm, xếp thứ  hạng 45/63 tỉnh, thành trong cả nước và so với năm 2016 tăng 16 hạng, cụ thể:

- Chỉ số Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, Chỉ số này được đánh giá dựa trên 4 Chỉ số thành phần: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, tri thức công dân về tham gia bầu cử; Cơ hội tham gia bầu cử; Chất lượng bầu cử và tham gia bầu cử; Tham gia giải quyết về công trình công cộng. Tỉnh có sự cải thiện đáng kể về mức độ tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5,2/10 điểm, tăng 0.63 điểm so với 2016 (4,57 điểm) và xếp hạng 45/63 tỉnh, thành trong cả nước (4 chỉ số thành phần đều được cải thiện).

- Chỉ số Công khai minh bạch được đánh giá dựa trên 3 Chỉ số thành phần: Công khai minh bạch danh sách hộ nghèo; công khai minh bạch ngân sách cấp xã; công khai minh bạch trong quy hoạch sử dụng đất, giá đất.  Đây là 3 lĩnh vực cụ thể cần được công khai, minh bạch theo quy định của Pháp lệnh dân chủ cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. So với năm 2016, Chỉ số này của tỉnh đạt 5,26/10 điểm (tăng 0,20 điểm) và xếp thứ 54/63 tỉnh, thành trong cả nước.

- Chỉ số Trách nhiệm giải trình với người dân có sự tiến bộ về điểm số đạt 4,46/10 điểm, tăng 33 điểm so 2016. Tuy nhiên, tỉnh xếp vị trí khá thấp 58/63 tỉnh, thành trong cả nước.

- Chỉ số Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Đây là vấn đề được người dân quan tâm. Năm 2017 tỉnh có sự cải thiện rất nhiều về thứ hạng đạt 6,26/10 điểm (tăng 0,60 điểm so năm 2016) và đứng thứ hạng 32/63 tỉnh, thành trong cả nước.

- Chỉ số Thủ tục hành chính công đo lường chất lượng cung ứng dịch vụ công ở lĩnh vực cần thiết nhất cho đời sống người dân, bao gồm: Dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền; Cấp giấy phép xây dựng; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Dịch vụ hành chính công chính quyền cấp xã. Chỉ số này tỉnh Kiên Giang đạt 7,06 và đứng thứ 38 cả nước.

- Chỉ số Cung ứng dịch vụ công, đây là Chỉ số tỉnh đạt thứ hạng cao nhất với 7,47 điểm, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành trong cả nước.

Chỉ số PAPI năm 2017, tỉnh vẫn còn ở nhóm trung bình thấp. Nguyên nhân của tình trạng trên bao gồm nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Có thể kể đến là nhận thức của lãnh đạo các cấp chính quyền nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về Chỉ số PAPI còn hạn chế, chưa có sự quan tâm đưa vào thành nội dung chỉ đạo cụ thể, chưa có sự phối hợp giữa các ngành nhằm cải thiện nâng cao mức độ phục vụ người dân. Công tác tuyên truyền chưa đa dạng, chưa có cơ chế xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng dân chủ ở cơ sở, không giải trình những kiến nghị của người dân… 

Để nâng Chỉ số Chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức chính quyền các cấp, nhất là các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp phải nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của Chỉ số PAPI trong hoạt động quản lý, điều hành, thực hiện chính sách và cung cấp dịch vụ công (bao gồm dịch vụ hành chính công và dịch vụ do các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp) cho người dân; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết. Từ đó, chúng ta sẽ xây dựng được một nền hành chính dân chủ, hiệu quả và phục vụ tốt cho người dân./.

Xuyên - CCHC