Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc năm 2020.

(13:25 | 08/09/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-LĐTBXH ngày 17/3/2020 về kiểm tra CCHC năm 2020; Quyết định số 12826/QĐ-LĐTBXH ngày 10/8/2020 thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020. Đoàn kiểm tra do ông Đặng Hồng Sơn, Giám đốc Sở, làm Trưởng đoàn cùng thành viên là đại diện các phòng chuyên môn có liên quan.

          Từ ngày từ 25-28/8/2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 03 đơn vị trực thuộc và 04 phòng chuyên môn thuộc Sở, gồm: Trường Trung cấp nghề Tứ giác Long Xuyên; Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú; Trung tâm Điều dưỡng Người có công; Văn phòng Sở; Phòng Người có công; phòng BTXHTEBĐG&TNXH; Phòng LĐVL&GDNN.

          Nội dung kiểm tra tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính TTHC; ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức. Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, các quy định về văn hóa công sở; Cải cách tài chính công; Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; Việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và cụ thể hoá kế hoạch của sở về công tác cải cách hành chính.  

          Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế và xem xét hồ sơ, tài liệu minh chứng của các đơn vị. Đoàn kiểm tra đánh giá thời gian qua các đơn vị đã quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa kịp thời các văn bản chỉ đạo của Sở để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị. Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác CCHC đến công chức, viên chức tại đơn vị. Tổ chức bộ máy từng bước được nâng lên phân công nhiệm vụ công chức, viên chức ở đơn vị theo vị trí việc làm và trình độ chuyên môn phù hợp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức được quan tâm chú trọng;  ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện kiểm kê và quản lý tài sản theo quy định; xây dựng quy chế làm việc, quy tắc ứng xử văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị;  xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin. Có xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, đảm bảo các định mức thu, chi hợp lý tiết kiệm, hiệu quả đúng theo các quy định của Nhà nước hiện hành, góp phần tích cực trong việc tăng thu nhập cho CCVC. Việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đảm bảo đạt yêu cầu; thường xuyên cập nhật, bổ sung chuyển đổi các quy trình TTHC sang mô hình khung theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực có sự thay đổi về TTHC.

     Ảnh kiểm tra công tác CCHC tại các phòng chuyên môn thuộc Sở

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác CCHC tại tác đơn vị còn một số mặt hạn chế như: Việc xây dựng quy chế làm việc của đơn vị có nội dung chưa bám sát với yêu cầu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trao đổi công việc còn ít. Công tác triển khai, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về cải cách hành chính trong đơn vị chưa được thường xuyên; việc cụ thể hóa kế hoạch thực hiện và báo cáo định kỳ của Sở từng lúc còn chậm so với yêu cầu. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật chưa được thực hiện kịp thời. Việc tuyên truyền người dân thực hiện đăng ký hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 từng lúc còn hạn chế, do một số tổ chức, cá nhân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

          Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, đặc biệt quan tâm những vấn đề thực hiện chưa hiệu quả mà Đoàn kiểm tra đã nêu. Trong đó, ưu tiên bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt; tiếp tục nêu cao vai trò người đứng đầu đơn vị nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế không để xảy ra các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ; hàng năm ban hành đầy đủ, kịp thời kế hoạch thực hiện CCHC theo quy định; công khai các TTHC, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua bộ phận “một cửa” đảm bảo kịp thời, đúng quy định; đặc biệt là nội dung về thủ tục hành chính đối với các đơn vị Trường theo quy định, trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết và quy trình thực hiện thủ tục hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân và doanh nghiệp đăng ký thực hiện TTHC qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4./. Bích Tiên-VPS