Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Sở lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2019.

(11:31 | 26/11/2019)

          Căn cứ kế hoạch số 577/KH-LĐTBXH  ngày 27/3/2019 của Giám đốc Sở về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019; Quyết định số 11358/QĐ-LĐTBXH ngày 22/10/2019 thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2019.

          Thực hiện Kế hoạch Kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính năm 2019, trong tháng 11/2019 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở. Đoàn kiểm tra do ông Đặng Hồng Sơn, Giám đốc Sở, làm Trưởng đoàn cùng thành viên là đại diện các phòng chuyên môn (Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch-Tài chính; Thanh tra Sở, phòng BTXHTEBĐG&TNXH). Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hoạt động tại 8 đơn vị (Trường Trung cấp nghề Tân Hiệp; Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật nghiệp vụ; Cơ sở cai nghiện ma tuý đa chức năng; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Văn phòng Sở; Phòng Người có công; phòng BTXHTEBĐG&TNXH; Phòng LĐVL_GDNN). Với mục đích giúp các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở đánh giá đúng về tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời có các giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Thông qua kết quả kiểm tra, rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trong thời gian tới. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong triển khai thực hiện cải cách hành chính. Việc kiểm tra nội bộ cải cách hành chính là một trong các căn cứ để đánh giá, chấm điểm, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Sở năm 2019. Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Việc triển khai thực hiện các lĩnh vực CCHC của các đơn vị trên các mặt: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hoá nền hành chính; Công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và cụ thể hoá kế hoạch của sở về công tác cải cách hành chính.

Ảnh:Kiểm tra công tác CCHC các phòng chuyên môn thuộc Sở

         Qua kiểm tra cho thấy, một số phòng chuyên môn, đơn vị được kiểm tra chấp hành các quy định, chỉ đạo về CCHC tốt hơn năm trước, có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu toàn diện, cụ thể hóa, các quy định chính sách quản lý. Việc thực hiện các quy định về cải cách thủ tục hành chính, cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông, triển khai tuyên tuyền và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 được các phòng chuyên môn quan tâm thực hiện tương đối tốt. Trong cải cách tổ chức bộ máy, các đơn vị đã xây dựng vị trí việc làm, ban hành đầy đủ các quy chế liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được quan tâm. Công tác cải cách tài chính công thực hiện tốt đã góp phần tích cực trong việc tăng thu nhập cho CCVC, người lao động tại đơn vị. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC tại tác đơn vị trực thuộc cũng còn một số mặt hạn chế như: Xây dựng quy chế làm việc của đơn vị từng lúc chưa sát với yêu cầu; việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là các đơn vị trực thuộc sử dụng mail công vụ trong trao đổi công việc còn ít; công tác triển khai, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về cải cách hành chính trong đơn vị chưa được thường xuyên; công chức phòng chuyên môn do kiêm nhiệm nhiều việc nên từng lúc giải quyết hồ sơ chưa kịp thời.

          Đoàn kiểm tra đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị được kiểm tra khắc phục các hạn chế thiếu sót trong việc thực hiện CCHC, tiếp tục rà soát và bám sát  kế hoạch CCHC của Sở và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở để triển khai thực hiện kịp thời, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch CCHC của Sở năm 2019 và những năm tiếp theo./.(Bích Tiên-VPS)