Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động sở, ngành

Xem với cỡ chữAA

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh.

(09:34 | 31/10/2020)

         Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020. Ngày 28/10/2020, Đoàn kiểm tra công tác CCHC có buối làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của đơn vị. Đoàn do ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, cùng tham gia có các thành viên các đơn vị liên quan của các Sở: Nội vụ, Tư Pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền Thông, Khoa học và Công nghệ. Tiếp đoàn có ông Đặng Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, cùng đại diện lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Hình ảnh buổi kiểm tra

         Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp thực hiện quá trình kiểm tra, đặc biệt báo cáo được xây dựng đầy đủ, chi tiết các nội dung theo đề cương báo cáo của Đoàn. 

          Trong năm 2020, công tác cải cách hành chính tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đạt được một số kết quả nổi bật như sau: Lãnh đạo Sở đã bám sát các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ tại Sở. Thực hiện đầy đủ và đạt kết quả các chỉ tiêu nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020. Thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL thuộc lĩnh ngành, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng VBQPPL được thực hiện khá tốt. Công tác tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật được triển khai kịp thời, đầy đủ các VBQPPL từ trung ương đến địa phương thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đến toàn thể CBCCVC, người dân và doanh nghiệp; Công khai kịp thời thủ tục hành chính sau khi được Chủ tịch UBND công bố; Tổ chức bộ máy của Sở Lao thực hiện chức năng nhiệm vụ đúng theo quy định tại Quyết định số 1181/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 24/5/2019 của UBND ban hành; và triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo đúng lộ trình của tỉnh; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc, chưa phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính theo quy định của Chính phủ, xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, đảm bảo các định mức thu, chi hợp lý tiết kiệm, hiệu quả đúng theo các quy định của Nhà nước hiện hành, góp phần tích cực trong việc tăng thu nhập cho CCVC. Việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đảm bảo đạt yêu cầu; Thực hiện tốt cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC 100% thủ tục có phát sinh hồ sơ đều được giải quyết đúng hẹn; Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, trang hồ sơ công việc được khai thác hiệu quả, trên 90% văn bản đi, đến đều được thực hiện dưới dạng điện tử. Hộp thư điện tử công vụ được công chức thực hiện thường xuyên trong trao đổi công việc đạt 95% trở lên. Bên cạnh đó Sở cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về việc cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Cải cách hành chính (PARINDEX) và hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2019 và những năm tiếp theo, sở đã cụ thể hóa xây dựng Kế hoạch số 2285/KH-LĐTBXH ngày 25/10/2019 về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Cải cách hành chính (PARINDEX) và Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2019 và những năm tiếp theo lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, giao cụ thể việc giải quyết đến từng phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở và thường xuyên theo dõi, nhắc nhở trong việc giải quyết các nhiệm vụ và báo cáo UBND tỉnh đúng quy định.

         Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: Trang thông tin điện của sở cung cấp thông tin còn ít, nội dung thông tin chưa được phong phú. Việc giải quyết hồ sơ theo quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 chưa đảm bảo tỷ lệ %; việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích về cơ bản đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu, điều kiện, tuy nhiên tỷ lệ phát sinh hồ sơ là không có, do các tổ chức, cá nhân chưa có thói quen sử dụng đối với 02 dịch vụ này và tâm lý muốn gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp. Chưa có giải pháp hữu hiệu tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp đăng ký thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

         Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Xuân Luật, đánh giá cao những nổ lực trong cải cách hành chính của Sở. Thời gian tới, đề nghị Sở tiếp tục quan tâm hơn nữa về công tác CCHC; nghiên cứu đề xuất nâng mức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với TTHC thuộc lĩnh vực ngành đảm bảo đạt tỷ lệ 30% theo quy định. Nghiên cứu cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, nhất là các thủ tục có liên quan đến người dân và doanh nghiệp, để tạo thuận lợi và góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Cần có các giải pháp hữu hiệu để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp đăng ký thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Tăng cường cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực chuyên ngành và các hoạt động  khác trên trang Thông tin điện tử của Sở thêm phong phú và đầy đủ hơn./. (Bích Tiên -VPS)