Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

(13:17 | 26/06/2020)

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /KH-UBND

Kiên Giang, ngày          tháng        năm 2020

 

DỰ THẢO

                                                  KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm

ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

 

 

 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Căn cứ Kế hoạch số 2217/KH-LĐTBXH ngày 18/6/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020). Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích

Để tri ân tưởng nhớ công ơn của những của những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, để góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công.

2. Yêu cầu

Các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện; đảm bảo đầy đủ các chính sách đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Tổ chức các hoạt động mang tính xã hội hóa cao, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và huy động toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công, tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần động viên tinh thần và nâng cao đời sống các gia đình người có công.

 1. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 1. Công tác thông tin, tuyên truyền

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xây dựng phim, các phóng sự truyền hình về ý nghĩa lịch sử các công trình ghi công, ý nghĩa ngày Thương binh -  Liệt sỹ (27/7); các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người có công; sự cống hiến, hy sinh và đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam; truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, sự trân trọng, biết ơn và chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn dân đối với người có công.

Mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự tuyên truyền ý nghĩa lịch sử các công trình ghi công, địa danh, di tích lịch sử trong kháng chiến trên địa bàn tỉnh; tổ chức tọa đàm, ôn lại truyền thống cách mạng sinh hoạt nói chuyện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ; các doanh nghiệp nhà hảo tâm có nhiều đóng góp đối với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; Biểu dương gương thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tiêu biểu, gương mẫu vượt khó vươn lên trong sản xuất kinh doanh, học tập, công tác để ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

 1. Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”

Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và nhân dân, để huy động nguồn lực xã hội cùng Nhà nước chăm lo đối tượng chính sách, người có công.

Phấn đấu đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. Tiếp tục rà soát, lập danh sách hỗ trợ hộ gia đình người có công thật sự khó khăn về nhà; phấn đấu có 98% trở lên hộ gia đình người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn.

Thực hiện tốt phong trào xã hội hóa chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách khó khăn. Phát động trong nhân dân, cán bộ, công chức viên chức, người lao động và học sinh sinh viên tham gia các hoạt động chăm sóc bà mẹ VNAH, con liệt sĩ mồ côi, con thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh  công tác chăm sóc các công trình ghi công.

Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tri ân thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thăm tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Tổ chức đoàn đưa người có công tiêu biểu đi tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; Tổ chức đoàn đưa đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tham dự Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020 tại tỉnh Hà Nam; Tổ chức đưa đại diện thân nhân, gia đình liệt sĩ tham dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công tại tỉnh Quãng Nam.

Phát huy đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ để thực hiện tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ.

Tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh vào 20 giờ 00, ngày 26/7/2019.

 1. Thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Tập trung giải quyết các trường hợp khiếu nại tố cáo liên quan đến người có công.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Ban hỉ đạo 515 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ  hy sinh trong chiến tranh địa bàn trong tỉnh và 1 số địa bàn giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia.

Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ký kết thỏa thuận việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh; tổ chức long trọng chu đáo, trang nghiêm lễ tiếp nhận và truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đợt 23 năm 2020.

Rà soát, thống kê các trường hợp tham gia cách mạng trong kháng chiến bị thương, hy sinh đến nay chưa xác lập hồ sơ hưởng chế độ chính sách còn tồn đọng trong dân, các cấp để xem xét, giải quyết.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 19-10-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Xây dựng kế hoạch tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ (nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ); triển khai bổ sung thông tin bia mộ liệt sĩ. Tiếp tục thực hiện việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Bố trí kinh phí điều chỉnh thông tin trên bia mộ đối với những mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Liên Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về hướng dẫn tại Công văn số 2184/LĐTBXH-NCC ngày 17/6/2020 về việc điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội (trước đây đã khắc chữ vô danh).

 1. Hoạt động thi đua, khen thưởng

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, gắn với tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tổ chức phát động phong trào thi đua làm tốt chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Xét, chọn những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, để tặng bằng khen của Bộ Lao động - TB&XH và bằng khen của UBND tỉnh (dự kiến đề nghị xét khen thưởng cho 20 tập thể và 15 cá nhân).

 1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ từ nguồn ngân sách Nhà nước (ngân sách tỉnh, huyện, xã; có dự toán riêng); nguồn xã hội hóa, vận động từ các tổ chức, các nhân trong và ngoài tỉnh.

IV.  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Xây dựng kinh phí tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; kinh phí quà lễ 27/7. Phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí bảo đảm cho các hoạt động theo kế hoạch. Đề xuất khen thưởng cho 20 tập thể và 15 cá nhân thành tích trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.   

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Phối hợp với Công ty Sổ số Kiến thiết tỉnh Kiên Giang hỗ trợ cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

Tiếp tục phối hợp Bưu điện tỉnh Kiên Giang và các địa phương thu thập thông tin về mộ liệt sĩ, ghi hình ảnh trực tiếp từng nghĩa trang để xây dựng Đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ (đối với các nghĩa trang còn lại).

Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở nội vụ đẩy mạnh tiến độ thẩm định hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam hùng, Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ.

Rà soát, thống kê các trường hợp tham gia cách mạng trong kháng chiến bị thương, hy sinh đến nay chưa xác lập hồ sơ hưởng chế độ chính sách còn tồn đọng trong dân, các cấp để xem xét, giải quyết.

Tổ chức đoàn đưa người có công tiêu biểu đi tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; Tổ chức đoàn đưa đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tham dự Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020 tại tỉnh Hà Nam; Tổ chức đưa đại diện thân nhân, gia đình liệt sĩ tham dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công tại tỉnh Quãng Nam; Tổ chức đưa đoàn người có công với cách mạng đi tham quan, điều dưỡng.

Thực hiện chỉ đạo việc điều chỉnh thông tin trên bia mộ đối với những mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Liên Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính vè hướng dẫn tại Công văn số 2184/LĐTBXH-NCC ngày 17/6/2020 về việc điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội.

Phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ký kết thỏa thuận việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh tại Campuchia; tổ chức tiếp nhận truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đợt 23 năm 2020.

 1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông có kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cán bộ, công chức viên chức, người lao động và học sinh sinh viên các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các gương điển hình vượt khó vươn lên của người có công trong cuộc sống, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự trân trọng, biết ơn và chăm lo của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với người có công với cách mạng. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đăng tải các thông tin, thông báo về các trường hợp tham gia cách mạng trong kháng chiến bị thương, hy sinh đến nay chưa được xác lập hưởng chế độ chính sách. 

 1. Sở Văn hóa và Thể thao

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; hướng dẫn về thủ tục treo băng rol, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ;

Phụ trách nội dung, chương trình Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

 1. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ)

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn và tổ chức xét chọn các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng kịp thời vào dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt việc xét đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng, hồ sơ đề nghị danh hiệu Bà mẹ Việt Nam hùng, Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ.

 1. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ theo Kế hoạch đúng các quy định của Nhà nước. Hướng dẫn các sở, ngành chức năng có liên quan và UBND các cấp trong việc bố trí, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm đúng theo quy định. Bố trí kinh phí điều chỉnh thông tin trên bia mộ đối với những mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Liên Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về hướng dẫn tại Công văn số 2184/LĐTBXH-NCC ngày 17/6/2020 về việc điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội.

 1. Đài Phát thanh và Truyền hình và Báo Kiên Giang

Dành nhiều thời lượng phát sóng và đưa tin, bài về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; những hình ảnh, gương điển hình tiêu biểu của những đối tượng chính sách vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Những địa phương làm tốt công tác chính sách người có công, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”… Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương có kế hoạch xây dựng phim tuyên truyền ý nghĩa lịch sử các công trình ghi công, địa danh, di tích lịch sử trong kháng chiến trên địa bàn tỉnh.

Đăng tải các thông tin, thông báo về các trường hợp tham gia cách mạng trong kháng chiến bị thương, hy sinh đến nay chưa được xác lập hưởng chế độ chính sách.

 1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; phát động thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong lực lượng vũ trang, tổ chức các hoạt động tri ân người có công, thăm hỏi thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ hiện đang tại ngũ.

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; rà soát, thống kê các trường hợp tham gia trong kháng chiến bị thương, hy sinh đến nay chưa xác lập hồ sơ hưởng chế độ chính sách còn tồn sót thuộc lực lượng quân đôi để xem xét, giải quyết; tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm.

 1. Công an tỉnh

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ của ngành; phát động thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong lực lượng Công an nhân dân. Tổ chức thăm, tặng quà cho thương binh, thân nhân liệt sĩ hiện đang công tác trong ngành.

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan thực hiện các chính sách ưu đãi cho các đối tượng trong lực lượng Công an theo thẩm quyền; rà soát, thống kê các trường hợp tham gia trong kháng chiến bị thương, hy sinh đến nay chưa xác lập hồ sơ hưởng chế độ chính sách còn tồn sót thuộc lực lượng Công an để xem xét, giải quyết.

Có kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, phòng chống cháy nổ phục vụ các hoạt động kỷ niệm và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện.

 1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ của ngành; phát động thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong lực lượng Biên phòng, tổ chức các hoạt động tri ân người có công, thăm hỏi thương binh, thân nhân liệt sĩ hiện đang tại ngũ.

Chỉ đạo các đơn vị Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” , “Uống nước nhớ nguồn” trên địa bàn đóng quân; Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan thực hiện các chính sách ưu đãi cho các đối tượng thuộc Bộ đội Biên phòng theo thẩm quyền.

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường phổ thông trong hệ thống quản lý có kế hoạch tuyên truyền giáo dục cho học sinh về tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tham gia thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhận chăm sóc các công trình ghi công (mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ…)

 1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; phối hợp với các cơ quan và địa phương phát động phong trào toàn dân tham gia chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Đẩy mạnh công tác vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

 1. Đề nghị Tỉnh Đoàn

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục đối với đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng; trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Chỉ đạo 100% huyện, thành Đoàn trong tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương đồng loạt tổ chức cho đoàn viên, thanh niên dâng hương, thấp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, Tượng đài liệt sĩ trên địa bàn tỉnh thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ kế hoạch này, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ phù hợp với điều kiện của từng địa phương; huy động nguồn lực từ các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp… để tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức thăm, tặng quà cho đối tượng thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công trên địa bàn.

Thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn theo chỉ đạo tại Công văn số 481/UBND-VHXH ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh.

Rà soát, thống kê các trường hợp tham gia cách mạng trong kháng chiến bị thương, hy sinh đến nay chưa xác lập hồ sơ hưởng chế độ chính sách còn tồn đọng trong dân, các cấp để xem xét, giải quyết.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; chỉ đạo việc xét chọn đối tượng ngưới có công và các tổ chức, các nhân tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị; đảm bảo tính trang trọng, thiết thực, hiệu quả và trên tinh thần tiết kiệm.

Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh giải quyết, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;                                

- CT, các PCT.UBND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh;

- Các Ban XD Đảng của Tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Bộ CHQS tỉnh;

- VPTU;

- Các huyện, thị xã, thành phố;

- CV: NCTH;

- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;

- Phòng VHXH; Lưu VT, …...

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào